Probe:BGN Embryo No:N109, Slide No:1, Section No:234