Probe:BGN Embryo No:N18, Slide No:138, Section No:1